Terug

Al op 20 December 1745 werd in de maandag-editie van de 's Gravenhaegse Courant een advertentie geplaatst over een in gebruik genomen postkoets tussen Nijmegen en Venlo.
De tekst luidde:
"Werd bij deezen geadverteerd, als dat de Heeren van de Magistraten der Steeden Nymeegen en Venlo een welgereguleerd Veer met een POST-WAGEN tussen haere Steeden hebben aengelegt, om twee mael des weeks, 's Maendags en Donderdags, te ryden over en weder, by Zomertyd, te weeten, van Maert tot November, 's morgens ten zes uuren, mits overrydende, en des Winters ten één uur na den middag, mits komende 's avonds tot Bergen, en 's anderendaags voor twaelf uuren, ieder in zyn Stad: De Vragt voor een enkel Persoon is twee gulden tien stuyvers Hollands, en die der Goederen en Koopmanschappen na reedelykheyd, volgens een daer op gearresteerde ordonnatie, by welgemelde Magistraet geformeert."
Hieronder nog een advertentie uit de 's Gravenhaegse Courant van vrijdag, 26 December 1749.
Hierin wordt ondermeer vermeld dat op het rijden met deze postkoets octrooi (eigendomsrecht) is verleend door de Staten Generaal en de Prins van Oranje (Willem IV).
De tekst luidde:
"Werd geadverteerd, dat met primo January aenstaende, dagelyks zal afryden een POST-WAGEN, van BREDA op MAESTRICHT en vice versa, de Vragt van ieder Persoon drie Ryksdaelders; zullen ook de Passagiers kunnen worden gerieft met Koetzen, Berlynen (¹), Chaises (²) met twee Paerden, losse Post-Paerden, etc. Nader onderrigting te bekomen bij Cornelis van Berck, te Breda, en Mr. Jan Baptista van de Waerd, te Maestricht, aen dewelke daer toe is verleend Octroy, door Haer Hoog Mogende de Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden, mitsgaders (alsook / bovendien) door Syne Hoogheyd, den Heere Prince van Orange en Nassau, Erf-stadhouder, etc. etc. etc."
¹ De naam van de koets komt van Berlijn, waar in 1662 de eerste berline werd ontworpen. Het is een gesloten, 4-persoons rijtuig dat door twee of vier paarden wordt getrokken.
De koetsen worden altijd gelakt in zwart en ossenbloedrood. Zij worden bekleed met rood laken.
² Een twee- of vierwielig voertuig met vouwdak voor één of twee personen.

Terug