Pieter Cornelisz Boender
Geboren *: tussen 1631 en 1642
Overleden: 3 Oktober 1710
Gehuwd (1) met Ariaantje (Areantie) Cornelisdr Andewegh (of Aen de Wech) op 12 Maart 1662 te Barendrecht
Gehuwd (2) in 1698 met ** Ariaentje Cornelisdr Loosje
Ouders
Vader: Cornelis Adriaensz Boender (Houcxewech) (ca. 1605 - 17 Februari 1658)
Moeder:Leendertgen Anthonisdr van de(r) Kooy (Luchtenburgh)(ca. 1605 - 16 Juni 1659)
Broers / zusters:
-Aeltge Cornelisdr Boender (1639, Klaaswaal - 1685, Numansdorp)
     Gehuwd op 22-4-1668 met Leendert Leendertsz van der Waal
-Arij Cornelisz Boender (1630 _ 13-9-1700)
     Gehuwd op 6-6-1655 met Reynsborg Woutersdr Hoogwerff
-Elisabeth Cornelisdr Boender (ca. 1632 _ 15-11-1709)
     Gehuwd op 30-9-1657 met Jaeffet Cornelisz Cappendijck
-***Machteld Cornelisdr Boender (1638 _ 2-11-1710)
     Gehuwd op 18-11-1868 met Aert Cornelisz Aendewech
-****Maeijke Cornelisdr Boender (.. - .. - .... _ .. - .. - 1710)
     Gehuwd op 7-11-1658 Met Pouwel Jansz van Hooghstrate
-Neeltje Cornelisdr Boender (1630 - 1670)
     Gehuwd op 22-9-1647 met Bastiaan Ariensz van der Eyck
-Thonis Cornelisz Boender (1639 - 1659)
-Willem Cornelisz Boender (ca. 1639 _ 8-11-1717)
     Gehuwd op 27-6-1665 met Agatha Cornelisdr Robbe
-*****Cornelis Cornelisz Boender (Jongebroer)
Kinderen (uit het huwelijk met Ariaantje Cornelisdr Andewegh):
Anthonie (Antony) Pietersz Boender
Arij Pietersz Boender (1673 - 1704)
Cornelis Pietersz Boender (5 December 1662 - 1710 of 1715)
Helena Pieterdr Boender (5 Mei 1669 - 1709)
Laurens Pietersz Boender (1668 - 1668)
Laurens Pietersz Boender (ca. 1670 - 9 Maart 1710)
Maria Pietersdr Boender (Marija vlgs het grafschrift) (Februari 1676 - 1693)
Volgens de gegevens omtrent de diverse geboortedata blijkt, dat er in 1630 twee, en in 1639 drie kinderen werden geboren. Aangezien de juiste geboortedata niet bekend zijn, zou het in 1630 om een tweeling en in 1639 om een drieling kunnen gaan.
Theoretisch is het mogelijk dat er in 1630 twee kinderen werden geboren.
In 1639 zouden één kind plus een tweeling kunnen zijn geboren.

* De juiste geboortedatum van Pieter Cornelisz Boender is allesbehalve duidelijk.
Volgens info op de website Genealogieonline - van Kleef, zou Pieter hebben geleefd van ca. 1635 tot 1710.
Op de site "http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~wmhuisman/kstekst.htm" luidt de geboortedatum 1631 en als overlijdensdatum 3-10-1710.
Op de site "http://www.rijerkerk.net/dat128.htm#2" wordt de geboortedatum van Pieter vermeld als ca. 1637.
En tenslotte wordt op de website "http://www.basboender.nl/kwartierstaat%20Bas.html" als geboortedatum van Pieter ca. 1642 in Groot Cromstrijen genoemd.
** Uit het huwelijk van Pieter Cornelisz Boender & Ariaentje Cornelisdr Loosje werden voor zover bekend geen kinderen geboren.

*** Machteld hertrouwde op 7-2-1683 met Pieter Cornelisz Radestein.

****Maeijke trouwde daarna nog 3 keer.

***** Cornelis Cornelisz Boender (Jongebroer) zou achtereenvolgens gehuwd zijn geweest met: Mayken Ijmantsdr Lem, met Marijtje Leendertsdr van der Waal en met Maartje Huijbrechtdr Visser

Info Onderstaande informatie werd aangetroffen op de website van van der Waal-Visser
Pieter Cornelisz Boender was diaken en ouderling te numansdorp in de periode 1667-1685 en schepen van zuid beijerland (1686-1693).
Blijkens een akte van 1 Maart 1660, waarin hij met zijn broers en zwagers compareerde, woonde hij toen onder Klaaswaal en was hij nog minderjarig ¹).
Op 18 april 1666 was hij doopgetuige voor Cornelis, een zoon van zijn broer Willem Cornelisse Boender. Verder koopt, verkoopt en heeft hij in gebruik grote hoeveelheden land voor aanzienlijke bedragen. Hij koopt o.a. van Dirrick Claesz. Spruyt 3 morgen 441 roe ²) in de Gardental voor f 1950.0.0 ³) contant. Bovendien gebruikt hij in Out Strijen 7 morgen 220 roe van Jonkheer Paulus van Alckemade in 1677.
Als voorgaand armmeester betaalde hij in 1677 f 551.17.0 aan de diakonie.
 
Voorts is hij op 26 maart 1679 weer doopgetuige, dit maal voor Ariaentge van der Wael, een dochtertje van zijn jongste zuster Aeltge Cornelis Boender.
Hij koopt op 8 Mei 1679 "om f 42.0.0 een roode wit hoofde melkkoe" uit de boedel van Henrik van der Giessen. Borgen (degene die borg stonden): Cornelis Andewegh en Jacob Iemants Lem.
Op 17 Augustus 1695 bedijkt hij "2 mergen 15 roeden land in Gardentalen van Outstrijen met 't Mesenieuland, door erfgenamen van Cornelis Cornelisz.Houexewegh aan Jacob van der Wael getransporteerd, belend ten suyden de voornoemde Boender (bunder)".
De secretaris van Strijen, Simon van Hessel, vermeldt dat op verzoek van hem land werd getaxeerd van Cornelis Cornelisz. Hoecksewegh die zonder descendenten overleed op 29 Maart 1695.
Als schepen van de Hitsert (Zuid-Beijerland) ondertekent hij op 18 Februari 1699 de diakonierekening over 1698.
Op 22 Maart 1699 zijn getuigen bij de doop van Pieter 't Grein Willemsz.: Pieter Corns Boender en Lena Corn. Boender, zijn nicht.
Op 22 December 1709 krijgt Pieter Cornelisz. Boender, wonende in de Hitsert, de helft van 3 mergen 428 roe in Nieuw-Cromstrijen getransporteerd van Cornelis en Laurens Aerts Andeweg. Van 3 oktober 1710 dateert de staat een inventaris van de nagelaten boedel van de in Zuid-Beijerland gestorven Pieter Cornelis Boender. De inventaris spreekt van vee, inboedel, landerijen (ruim 30 morgen) en ruim 3000 gld. aan baar geld.

¹) Minderjarig: Pieter was op dat moment jonger dan 25 jaar
²) Roe - morgen: oude oppervlaktematen. Een roede en een morgen verschilde in maat per plaats.
³) f 1950.0.0: op deze wijze werd aangegeven dat het bedrag 1950 pond, nul schellingen en nul denier was. Dit waren de oude munt-eenheden in die tijd.

Naar alfabetisch namenoverzicht          Naar stamboom(2)           Naar benaming voorouders