JANKE SJOERDS VEEMAN
Geboren ca. 1799 te Marssum, Gem. Menaldumadeel.
Overleden op 8 Mei 1889 te menaldumadeel.
Gehuwd op 16-Mei 1819 te Menaldumadeel met Andries Andries Nieuwland (ca. 1792, Marssum _ 17-6-1872, 80 jr.)geboren te Marssum.
Ouders van Janke:
Vader: Sjoerd Sybes Veeman (ca. 1762 _ 26-11-1824).
Moeder: Antje Heerkes (ca. 1765 _ ?)
Ouders van Andries:
Vader: Andries Jacobs Nieuwland.
Moeder: Antje Beerents Faber.
Broers / zusters:
Heerke Sjoerds Veeman (ca. 1795, Marssum _ 31-3-1948, Het Bildt).
     -Gehuwd op 29-11-1820 te Menaldumadeel met Grietje Heins Dijkstra (20 jr), geboren ca. 1800 te Marssum..
         Grietje was de dochter van Hein Heins Dijkstra en Trijntje Jans Bakker.
 
Anne Sjoerds Veeman. (ca. 1800, Marssum _ 24-04-1863, Menaldumadeel, 62 jr.).
     -Gehuwd op 27-6-1827 te Menaldumadeel met Symontje Hendriks Faber (ca. 1809 _ 20-08-1878, Menaldumadeel, 69 jr)
     , geboren te Jellum, gem. Baarderadeel.
         Symontje was de dochter van Hendrik Beerents Faber en Geertje Meines Meinsma.
Stiefbroers / stiefzusters (uit het 1e huwelijk van Sjoerd Sybes Veeman met Jetske Anskes):
Jetze Sjoerds Veeman. ¹ ) (ca. 1791, Marssum _ 28-02-1881, Het Bildt), 89 jr.
     - Gehuwd op 1-9-1813 te Menaldumadeel met Lijsbeth Reinders Rijsinga (20 jr), geboren te Deinum.
          Lijsbeth was de dochter van Reinder Bokkes Rijsinga en Baukje Beernts Faber.
Kinderen:
Sjoerd Andries Nieuwland (16-12-1819, Marssum _ 5-3-1861, Menaldumadeel).
     -Gehuwd op 1-6-1843 te Menaldumadeel met Antje Jans Feitsma (19-8-1819, Deinum _ 9-12-1895).
         Antje was de dochter van Jan Minnes Feitsma en Trijntje Jentjes Groustra.
 
Antje Nieuwland. (8-3-1822,Marssum _ 13-10-1875, Menaldumadeel).
     -Gehuwd op 9-4-1845 te Menaldumadeel met Tjeerd Paulus Venstra (16-9-1820, Dronrijp _ 10-6-1866 ).
         Tjeerd was de zoon van Paulus Obbes Venstra en Antje Lourens Posthumus.
 
Andries Nieuwland. (19-3-1824, Menaldumadeel _ 5-10-1833).
 
Johannes Nieuwland. (10-8-1828, Menaldumadeel _ 14-4-1837, Menaldumadeel).
 
Symon Andries Nieuwland. (13-6-1832, Marssum, gem Menalduimadeel _ 28-5-1912, Menaldumadeel).
     -Gehuwd (1) op 5-9-1860 te Menaldumadeel met Ymkje Ydes Miedema (26-10-1837, Engelum _ 16-11-1865
     , Menaldumadeel).
     -Gehuwd (2) op 12-5-1870 te Menaldumadeel met Sarai (Sara) Romkes Bontekoe (8-1-1832, Engelum _ 3-2-1930
     , Utingeradeel).
         Ymkje Ydes Miedema was de dochter van Yde Joukes Miedema en Janke Pieters Fierstra.
         Sarai (Sara) Romkes Bontekoe was de dochter van Romke IJsbrands Bontekoe en Jeltje Sybes Krol.
 
Symontje Nieuwland. (17-10-1834, Marssum, gem. Menaldumadeel _ 3-4-1912, Menaldumadeel).
     -Gehuwd op 8-5-1858 te Menaldumadeel met Minne Jans Kuperus (2-8-1835, Engelum _ 24-12-1915).
         Minne was de zoon van Jan Minnes Kuperus en Maartje Johannes Koopmans.
 
Johantje Nieuwland. (26-4-1837, Marssum _ 1-7-1871).
     -Gehuwd op 22-8-1860 te Menaldumadeel met Gerrit Jacobs Dijkstra (3-10-1835, Brantgum, gem. Westdongeradeel _
     30-1-1907).
         Gerrit was de zoon van Jacob Arjens Dijkstra en Grietje Heerts Docter.
 
Andries Nieuwland. (29-11-1838, Menaldumadeel _ 3-12-1838).
 
Andrieske Nieuwland. (7-5-1840, Marssum, gem. Menaldumadeel _ 18-3-1921, Zeist).
     -Gehuwd op 14-11-1866 te Menaldumadeel met Tjibbe Zweitzes van Veen (27-3-1841,Drachten, gem. Smallingerland _
     16-3-1898, Dokkum).
         Tjibbe was de zoon van Zweitze Pieters van Veen en Antje Tjibbes Boringa.
Naar alfabetisch namenoverzicht          Naar stamboom           Naar benaming voorouders