Cornelis Adriaensz Boender (Houcxewech)
Geboren : ca. 1605
Overleden: 17 Februari 1658 te Numansdorp
Gehuwd in 1635 met Leendertgen Anthonisdr van de(r) Kooy (Coy) (Luchtenburgh)(ca. 1605 - 16 Juni 1659) in Westmaas
Ouders
Vader: Adriaen Cornelis Boender (Houcxewech) (1582 - ?)
Moeder:Thoentgen Pietersdr
Broers / zusters:
Voor zover bekend had Cornelis geen broers en/of zusters
Kinderen:
-Arij Cornelisz Boender (1630 _ 13-9-1700)
     Gehuwd op 6-6-1655 met Reynsborg Woutersdr Hoogwerff
-Neeltje Cornelisdr Boender (1630 - 1670)
     Gehuwd op 22-9-1647 met Bastiaan Ariensz van der Eyck
-Pieter Cornelisz Boender (1631/1642 - 3 Oktober 1710)
-Elisabeth Cornelisdr Boender (ca. 1632 _ 15-11-1709)
     Gehuwd op 30-9-1657 met Jaeffet Cornelisz Cappendijck
-*Machteld Cornelisdr Boender (1638 _ 2-11-1710)
     Gehuwd op 18-11-1868 met Aert Cornelisz Aendewech
-Thonis Cornelisz Boender (1639 - 1659)
-Aeltge Cornelisdr Boender (1639, Klaaswaal - 1685, Numansdorp)
     Gehuwd op 22-4-1668 met Leendert Leendertsz van der Waal
-Willem Cornelisz Boender (ca. 1639 _ 8-11-1717)
     Gehuwd op 27-6-1665 met Agatha Cornelisdr Robbe
-**Maeijke Cornelisdr Boender (.. - .. - .... _ .. - .. - 1710)
     Gehuwd op 7-11-1658 Met Pouwel Jansz van Hooghstrate
-***Cornelis Cornelisz Boender (Jongebroer) (1634 - 1695)
* Machteld hertrouwde op 7-2-1683 met Pieter Cornelisz Radestein.

**Maeijke trouwde daarna nog 3 keer.

*** Cornelis Cornelisz Boender (Jongebroer) zou achtereenvolgens gehuwd zijn geweest met: Mayken Ijmantsdr Lem, met Marijtje Leendertsdr van der Waal en met Maartje Huijbrechtdr Visser

Meerder geboortes in één jaar:
Volgens de gegevens omtrent de diverse geboortedata blijkt, dat er in 1630 twee, en in 1639 drie kinderen werden geboren. Aangezien de juiste geboortedata niet bekend zijn, zou het in 1630 om een tweeling en in 1639 om een drieling kunnen gaan.
Theoretisch is het mogelijk dat er in 1630 twee kinderen werden geboren.
In 1639 zouden één kind plus een tweeling kunnen zijn geboren.
Familierelaties
Huwelijken kunnen na vele jaren soms leiden tot het samenkomen van familiebanden, zo ook bij Cornelis Adriaensz Boender.
Via de zuster van zijn schoonvader, Machtelt Dircksz Luchtenburgh en huwelijken met de Meeldijk-tak, ontstond er in ruim 130 jaar een kringlooprelatie tussen Cornelis en zijn achter-achterkleinzoon Bastiaan Ariensz Boender.
 
Klik om de familie relatie te bekijken.
Info Onderstaande informatie werd aangetroffen op de website van van der Waal-Visser
Cornelis was bouwman op de hoeve "dijkzicht", aan de westzijde van de middelsluisedijk te Numansdorp in 1634 en schepen en armmeester (1634).
Hij was één van de drie eerste kerkmeesters van cromstrijen.
Cornelis Ariensz. en Claus Ariens hebben tijdens de 'hooge vloedt' onder andere "met paert en wagen missie (mest) en stroo aan de dijck gebracht tot keering van den overval als met de lijve te helpen mits (omdat) aan Jan Pieters en Clauris Ariens haer heijnen (heiningen) bij de helpers zijn afgebroken en aan de dijck in de gaters geslagen".

In 1637 staat op de lijst met de namen van "luijden die voor Breda gepeuijniert hadden in 1637" achter de naam Cornelis Adriaansz. geen bedrag vermeld.
In 1638 komt de deurwaarder bij hem f 2.10.0 ¹) innen "zijnde 't peuijniersgelt" dat hij voor zijn knecht, die "nu tot Luchtenburgh woont" en die ook op de bovengenoemde lijst staat, moest betalen. Dit "peuijeniersgelt" werd over het hele dorp omgeslagen in de tijd dat prins Frederik Hendrik in 1637 het beleg voor Breda opsloeg. Bij het samenstellen van de legers, die werden gebruikt om een aantal steden in het zuiden van het land op de knieen te dwingen en te zuiveren van Spanjaarden, werden ook 4000 Zuidhollandse boeren ingeschakeld voor het graafwerk.
In twee maanden tijds sneuvelden 850 man. Ongeveer 1.350 soldaten raakten gewond. De kanonnen van de prins vuurden meer dan 23.000 schoten af. Bijna 400 zware kogels dreunden iedere dag op de stad neer. Maar dan is het ook gebeurd. Breda capituleert.
Grote vreugde in de Republiek. Cornelis is mede-ondertekenaar bij de benoeming tot het "schoolmeestersampt" van Willem Pietersz. op 27 september 1640.

De kerkmeester ontvangt van hem f 8.0.0 voor de tegels van een graf "daer vooren hij hetselve graff mach behouden sonder datter ijemandt anders buijten sijn consent in begraven mach worden mits dat hij telcken alser een in begraven wordt de gerechticheijt van de kerck betalen moet op welke conditie de nae volgende graven mede uijtgegeven sijn", waarna in de opgemaakte akte een reeks namen volgt.
Tevens betaalde hij 30 stuivers "aen de kerckmeester voor 't recht van een graf daer zijn kind in de kerck begraven leyt". Welk kind is niet bekend.

In de periode 1642-1643 is Cornelis 'Heijlige Geest armmeester' van Cromstrijen en medehulper van Pieter Jacobsz. Meijnart. Hij ondertekent op 9 juli 1644, 17 juni 1646 en 16 juni 1647 als schepen te Cromstrijen aktes betreffende turftonders.
Hij vervulde - in elk geval in de jaren 1645 t/m 1656 - voor een aantal dagen per jaar de functie van heemraad, waarvoor hij 2 pond per dag ontving. Meestal 10 á 20 dagen per jaar.
Verder ontvangt hij op 14 mei 1646 een "restitutie van 2 pond, 15 schellingen en 3 denier over 't schieten van 17roede sloot aan de Schenckelwech te Numanspolder".

Hij woonde aan de Groot Cromstrijensedijck en schonk in 1647 twintig pond "tot opbouwinge van de kerck te Claeswael".
In 1650 ontvangt hij f 36.0.0 wegens 18 dagen vaceren "ter saeke hij het dichts bij de nieuw gemaakte sluijs woonde" en nog f 6.0.0 wegens extra vaceren. De polder Cromstrijen laat hij nog weten: "de rendant (rentmeester) heeft op 29 juni 1757 op interesse jegens vijff vant hondert (5%) gelicht van Corn.Adr.Boender die thijen (tien) maanden enige dagen op intrest gelopen hebben omme daerna te betalen de materialen voor vier polders 45 pond".
Zijn kinderen betalen op 24 augustus 1659 f 6.0.0. voor het graf van hun moeder zaliger.
¹) f 2.10.0: op deze wijze werd aangegeven dat het bedrag twee pond, tien schellingen en nul denier was. Dit waren de oude munt-eenheden in die tijd.

Naar alfabetisch namenoverzicht           Naar stamboom(2)            Naar benaming voorouders