ANNE SJOERDS VEEMAN
Geboren ca. 1800 te Marssum.
Overleden op 24 April 1863 te Menaldumadeel, 62 jr..
Gehuwd op 27 Juni 1827 te Menaldumadeel met Symentje (Symontje) Hendriks Faber (ca. 1809 _ 20-08-1878, Menaldumadeel, 69 jr)
Ouders :
Vader: Sjoerd Sybes Veeman (ca. 1762 _ 26-11-1824).
Moeder: Antje Heerkes (ca. 1765 _ ?).
Broers / Zusters:
Heerke Sjoerds Veeman (ca. 1795, Marssum _ 31-3-1948, Het Bildt).
     -Gehuwd op 29-11-1820 te Menaldumadeel met Grietje Heins Dijkstra (20 jr), geboren ca. 1800 te Marssum..
         Grietje was de dochter van Hein Heins Dijkstra en Trijntje Jans Bakker.
 
Janke Sjoerds Veeman. (ca. 1799, Marssum _ 08-05-1889, Menaldumadeel)
     -Gehuwd (20 jr) op 16-5-1819 te Menaldumadeel met Andries Andries Nieuwland (27 jr) geboren te Marssum.
          Andries was de zoon van Andries Jacobs Nieuwland en Antje Beerents Faber.
Stiefbroers / stiefzusters (uit het 1e huwelijk van Sjoerd Sybes Veeman met Jetske Anskes):
Jetze Sjoerds Veeman. ¹ ) (ca. 1791, Marssum _ 28-02-1881, Het Bildt), 89 jr.
     - Gehuwd op 1-9-1813 te Menaldumadeel met Lijsbeth Reinders Rijsinga (20 jr), geboren te Deinum.
          Lijsbeth was de dochter van Reinder Bokkes Rijsinga en Baukje Beernts Faber.
Kinderen:
Sjoerd Veeman. (6-8-1828, Marssum _ 29-1-1892, Menaldumadeel.
     - Gehuwd (1) op 26-5-1852 te Menaldumadeel met Rienkjen (Rienkje) Rientzes Plantinga.
     (24-06-1831, Witmarsum _ 30-08-1878, 47 jr.).
     - Gehuwd (2) op 6-10-1881 te Menaldumadeel met Trijntje Terpstra.
     (12-05-1832, Menaldumadeel _ 12-07-1923, Menaldumadeel, 91 jr).
         Rienkjen was de dochter van Rients Fokkes Plantinga (? _ 22 mei 1831) en Sjuttje Symons Ypma.
         Trijntje was de dochter van Tjitze Gerrits Terpstra en Jantje Reins Leens.
 
Hendrik Veeman (31-8-1830, Marssum _ 23-11-1908, Menaldumadeel, 78 jr.).
     - Gehuwd op 26-8-1880 te Menaldumadeel met Baukje Brinkman.
     (03-12-1851, Cornjum _ 31-03-1939, Menaldumadeel, 87 jr).
         Baukje was de dochter van Freerk Dirks Brinkman en Jantje Jelmers Miedema.
 
Johannes Veeman (18-12-1832, Marssum _ 2-3-1901, Leeuwarden, 68 jr.)
     - Gehuwd op 16-5-1878 te Menaldumadeel met Haukje (Houkje) Pieters de Vries.
     (17-03-1849, Marssum _ 05-10-1891, Leeuwarden, 42 jr.).
         Haukje was de dochter van Pieter Martens de Vries en Idskjen Sybes Meyer.
 
Geertje Veeman (17-12-1834, Marssum _ 18-12-1865, Menaldumadeel, 31 jr.).
     - Gehuwd op 11-12-1852 te Menaldumadeel met Marten Sakes Tjepkema.
     (29-09-1828, Dronrijp _ 08-06-1888, Barradeel, 59 jr.).
         Marten was de zoon van Sake Martens Tjepkema en Sjeuke Jacobs Pekel.
 
Ane (Anne) Veeman ( 09-05-1839 _ 19-2-1842, 2 jr.).
 
Antje Veeman (10-2-1841 _ 8-3-1863, 22 jr., ongehuwd.).
 
Ane Veeman (7-4-1843, Marssum _ 10-3-1909, Menaldumadeel, 65 jr.).
     - Gehuwd (1) op 13-5-1868 te Menaldumadeel met Janke Tjitzes Hesselius.
     (04-03-1844, Dronrijp _ 07-12-1874, Menaldumadeel, 30 jr.).
     - Gehuwd (2) op 30-5-1878 te Menaldumadeel met Saakje Harmens Tamminga.
     (09-03-1846, Engelum _ 21-09-1887, Menaldumadeel, 41 jr.).
     - Gehuwd (3) op 6-6-1889 te Menaldumadeel met Tjettje Jepma
     (31-10-1858, Engelum _ 27-12-1929, Menaldumadeel, 71 jr.).
         Janke Tjitzes Hesselius was de dochter van Tjitze Jentjes Hesselius en Aukje Meiles Agema.
         Saakje Harmens Tamminga was de dochter van Harmen Sjoerds Tamminga en Pietje Pieters Dokter.
         Tjettje Jepma was de dochter van Gerrit Klazes Jepma en Romkje Sijes van der Heide.
 
Meintje Veeman (11-1-1845, Marssum _ 10-3-1909, Mirdum, 41 jr.).
     - Gehuwd op 25-4-1872 te Menaldumadeel met Klaas Sytzes Kuperus.
     (20-01-1840, Marssum _ 14-01-1884, Menaldumadeel, 43 jr.).
         Klaas was de zoon van Sytze Klazes Kuperus en Taekje Joukes Hoitinga.
 
Janke Veeman (25-7-1849, Marssum _ 8-11-1934, Leeuwarderadeel, 85 jr.).
     - Gehuwd op 20-5-1871 te Leeuwarderadeel met Sjoerd Dirks Radersma.
     (04-12-1842, Stiens _ 03-07-1917, Leeuwarderadeel, 74 jr.).
         Sjoerd was de zoon van Dirk Willems Radersma en Froukje Sjoerds van der Kuur.
 
Douwe Veeman (26-1-1852, Marssum _ 23-1-1906, Leeuwarderadeel, 53 jr.).
     - Gehuwd op 19-5-1883 te Leeuwarderadeel met Geertruida van Coster.
     (12-09-1854, Swichum _ 14-03-1896, Leeuwarderadeel, 41 jr.).
         Geertruida was de dochter van Dirk Rekus van Coster en Jantje Ottes Stelma.

Naar alfabetisch namenoverzicht          Naar stamboom           Naar benaming voorouders